Wydział Humanistyczny - aktualności

ZAKŁAD JĘZYKA POLSKIEGO

Kierownik Zakładu Języka Polskiego
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
ul. Teatralna 25, bud. 3, p. 3
e-mail: rektor@ajp.edu.pl
tel. / fax 95 721 60 22, tel. 95 721 60 23

ZAKŁAD EDUKACJI

Kierownik Zakładu Edukacji
prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska
ul. Teatralna 25, p.213
e-mail: borlowska@ajp.edu.pl

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kierownik Zakładu Języka Angielskiego
dr Joanna Bobin
ul. Teatralna 25, bud.3, p.5
e-mail: joanna.bobin@gmail.com

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego
dr Joanna Dubiec-Stach
ul. Teatralna 25, bud.3, p.7
e-mail: jdubiec1@wp.pl

ZAKŁAD KULTUROZNAWSTWA

p.o Kierownika Zakładu Kulturoznawstwa
dr Arkadiusz Wołoszyn

ZAKŁAD ORGANIZACJI I OBSŁUGI REKREACJI I TURYSTYKI

Kierownik Zakładu Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki
dr Arkadiusz Wołoszyn

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego
dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn
ul. Chopina 52 Hala Sportowa, P. 12
majswoloszyn@onet.eu

 

KATEDRA LITERATURY

Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Dworacki

Członkowie:

prof. dr hab. Ewa Wiegandt

dr hab.  Katarzyna Taborska

dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn

dr Arkadiusz Kalin

 

KATEDRA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Agnieszka A. Niekrewicz

Członkowie:

dr hab. prof. nadzw. Piotr Kładoczny

dr Joanna Bobin

dr Joanna Dubiec-Stach

dr Renata Nadobnik

 

KATEDRA HISTORII, KSIĄŻKI I CZASOPISM

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Franciszek Pilarczyk

Członkowie:

dr Przemysław Słowiński

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

 

KATEDRA JĘZYKA I KOMUNIKACJI RELIGIJNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Członkowie:

dr Joanna Rutkowska

dr Halina Uchto

mgr Renata Janicka-Szyszko

mgr Wojciech Kuska

 

KATEDRA HISTORII JĘZYKA

Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Walczak

Członkowie:

prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk

dr hab. prof. nadzw. Ewa Golachowska

 

 

KATEDRA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Rynkiewicz

dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn

dr Anna Bezulska

dr Jolanta Kijowska

dr Sabina Ren

dr Joanna Kupczyk

dr Arkadiusz Wołoszyn

dr Maciej Dudziak

 

KATEDRA STOSOWANYCH BADAŃ SPOŁECZNYCH

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Jerzy Rossa

Członkowie:

dr hab. prof. nadzw. Paweł Prüfer

mgr Lidia Nogal-Faber

 

KATEDRA EDUKACJI DZIECKA

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Beata Orłowska

Członkowie:

dr Magdalena Witkowska

dr Beata Uchto-Żywica

mgr Marta Urban-Sigłowy

 

KATEDRA STYLISTYKI

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Joanna Rychter

Członkowie:

dr Jowita Żurawska-Chaszczewska

 dr Maria Maczel

 

KATEDRA TEORII WYCHOWANIA I METODOLOGII

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Sowiński

Członkowie:

dr Dorota Skrocka

mgr Malwina Gros

mgr Marta Wawrzyniak

loading...
loading...
loading...

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY 

rok akademicki 2017/2018

 

 

 

 Harmonogram obron oraz składy komisji:

Pobierz plik (obrony 2017-2018.docx) obrony 2017-2018.docx

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr  120/0101/2013 z 19 listopada 2013r. w sprawie składania i poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym.

 

     W związku z tym proszę o składanie prac dyplomowych zatwierdzonych przez promotora do 30 maja 2017 roku w Sekretariacie Wydziału Humanistycznego (pokój 107) w godz. 9.00-14.00.

 

 

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

§ 1

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb:

1) weryfikacji prac dyplomowych w Uczelni pod względem ich samodzielności, przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego,

2) dopuszczania prac dyplomowych do obrony lub ich odrzucenia na podstawie wyników weryfikacji.

2. Niniejsza procedura określa sankcje stosowane wobec studentów, którzy dopuścili się lub próbowali dopuść się plagiatu, bądź których praca została uznana za niesamodzielną.

3. Celem procedury jest zweryfikowanie, czy praca dyplomowa dopuszczona do obrony została napisana samodzielnie przez studenta, jak również przeciwdziałanie naruszeniu praw autorskich oraz nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzych praw z zakresu własności intelektualnej. Procedura służy zarówno ochronie dorobku naukowego naukowców, jak i studentów.

4. Procedurze podlegają wszystkie składane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zwanej dalej Uczelnią, w wersji elektronicznej prace dyplomowe zapisane na płycie CD lub DVD, zgodnie z Instrukcją przygotowania płyty CD lub DVD, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 2

1. Sprawdzanie pracy w systemie antyplagiatowym polega na identyfikacji i wskazaniu w jej treści zapożyczeń z innych tekstów. Praca porównywana jest z tekstami literatury oraz czasopism znajdującymi się w bazie systemu, a także pracami naukowymi powstałymi w Uczelni oraz na innych uczelniach publicznych i prywatnych oraz z zasobami internetu.

2. System antyplagiatowy stosowany w Uczelni obsługują koordynatorzy ds. systemu plagiat wyznaczeni przez właściwego Dziekana Wydziału, zwani dalej operatorami systemu.

3. Do obowiązków operatorów systemu należy m.in.:

1) wprowadzanie złożonych przez studentów elektronicznych egzemplarzy prac dyplomowych znajdujących się na płycie CD lub DVD do systemu,

2) wstępna analiza i wydruk raportów podobieństwa wygenerowanych przez system,

 

3) przygotowanie protokołu operatora systemu w zakresie oceny samodzielności pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

4. Za zakładanie kont i szkolenia nowych operatorów systemu odpowiada administrator systemu antyplagiatowego.

5. Administrator i operatorzy systemu antyplagiatowego pisemnie zobowiązują się do zachowania tajemnicy służbowej.

 

§ 3

1. Niezwłocznie po złożeniu przez studenta elektronicznego egzemplarza pracy dyplomowej zapisanego na płycie CD lub DVD, operator systemu wprowadza pracę do systemu antyplagiatowego.

2. Dla każdej wprowadzonej do systemu pracy dyplomowej, system generuje raport podobieństwa zawierający wyliczone współczynniki podobieństwa danej pracy dyplomowej oraz informacje dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system antyplagiatowy, jako identyczne z tekstami z bazy danych i internetu.

3. Praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony, jeżeli:

1) współczynnik podobieństwa 1 kształtuje się w przedziale od 0% do 50%;

2) współczynnik podobieństwa 2 kształtuje się w przedziale od 0% do 10% (dla limitu dwudziestu pięciu słów);

3) system nie wykrył w pracy dyplomowej fragmentów tekstu dłuższych niż pięćdziesiąt słów jako identycznych z innymi tekstami znajdującymi się w bazie systemu i Internecie;

4) promotor – po przeanalizowaniu pracy – uznał ją za samodzielną, mimo przekroczenia współczynników, podpisując w tym przedmiocie stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 operator systemu dodaje pracę dyplomową do bazy danych systemu antyplagiatowego oraz do elektronicznego zbioru prac Uczelni, a następnie drukuje skróconą wersję raportu podobieństwa. Wersję tę dołącza się do akt osobowych studenta.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 raport podobieństwa dotyczący pracy dyplomowej studenta, która została pozytywnie zweryfikowana w systemie antyplagiatowym może zostać udostępniony promotorowi na jego wniosek.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej w toku procedury antyplagiatowej decyzję co do dalszego postępowania podejmuje promotor, jeżeli:

1) współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%;

2) współczynnik podobieństwa 2 przekracza 10%;

3) system wykrył w pracy dyplomowej fragmenty tekstu dłuższe niż pięćdziesiąt słów jako identyczne z innymi tekstami znajdującymi się w bazie systemu i Internecie;

4) system wykrył w pracy dyplomowej zabiegi edytorskie, polegające na intencjonalnych zniekształceniach tekstu, zmierzających do niewłaściwej identyfikacji przez system (np.: używanie czcionek z różnych alfabetów).

7. W przypadkach określonych w ust. 6 operator systemu przygotowuje pełną wersję raportu podobieństwa, wykazującą wykryte przez system antyplagiatowy potencjalnie nieuprawnione zapożyczenia. Wersję tę przedkłada się promotorowi pracy do analizy.

8. W przypadkach określonych w ust. 6, o wynikach negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy informuje się również studenta – autora pracy.

9. W przypadkach określonych w ust. 6 ocena, czy praca budzi podejrzenie co do tego, że zawiera nieuprawnione i niedopuszczalne zapożyczenia, dokonana zostaje w oparciu o raport podobieństwa przez promotora pracy dyplomowej. Ocena ta musi być dokonana w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, począwszy od dnia otrzymania raportu podobieństwa.

10. W przypadkach określonych w ust. 6, praca dyplomowa studenta, w której stwierdzono w toku procedury antyplagiatowej nieuprawnione zapożyczenia, może zostać dopuszczona do obrony tylko i wyłącznie w przypadku określonym w ust. 3 pkt 4.

11. Ponadto promotor pracy, po jej przeanalizowaniu, może uznać, iż co do stwierdzonych zapożyczeń nie zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu, jednakże są one tak znaczne, iż praca w tym kształcie nie może zostać skierowana do dalszych etapów związanych z nadaniem tytułu zawodowego. W związku z tym, promotor może zdecydować o konieczności poprawienia pracy i ponownym poddaniu jej weryfikacji przez system antyplagiatowy, albo zawiadomić Rektora Uczelni o konieczności wszczęcia wobec studenta postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

12. Koszt powtórnego sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy, określony przez Rektora, ponosi student.

13. Do ponownej wersyfikacji, stosuje się zasady określone w § 3 niniejszej Procedury Antyplagiatowej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (załącznik nr 5 - PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA.pdf) załącznik nr 5 - PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

  1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
    im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
    lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
  2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
  3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top