O wydziałach

 

Semestr zimowy r.a. 2018/2019

Sesja egzaminacyjna:

30.01.2019

-

12.02.2019

Sesja poprawkowa:

20.02.2019

-

05.03.2019

Termin składania indeksu i karty okresowych osiągnięć w Dziekanacie do rejestracji na kolejny semestr mija z dniem: 08.03.2019 roku

 

Semestr letni r.a. 2018/2019

Sesja egzaminacyjna:

14.06.2019

-

27.06.2019

Sesja poprawkowa:

02.09.2019

 

15.09.2019

Termin składania indeksu i karty okresowych osiągnięć w Dziekanacie do rejestracji na kolejny semestr mija z dniem: 18.09.2019 roku

 


Harmonogram sesji do pobrania

Ostatnia aktualizacja:  17.06.2019

 

SESJA EGZAMINACYJNA

Pobierz plik (ADMINISTRACJA - sesja egzaminacyjna sem. letni r.a. 2018-2019.xls) ADMINISTRACJA - sesja egzaminacyjna sem. letni r.a. 2018-2019.xls

Pobierz plik (BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - sesja egzaminacyjna sem. letni r.a. 2018-2019.xls) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - sesja egzaminacyjna sem. letni r.a. 2018-2019.xls

Pobierz plik (KRYMINOLOGIA STOSOWANA - sesja egzaminacyjna sem. letni r.a. 2018-2019.xls) KRYMINOLOGIA STOSOWANA - sesja egzaminacyjna sem. letni r.a. 2018-2019.xls

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

- praktyki studenckie

 

 

Opiekun praktyk na kierunku ADMINISTRACJA

dr Mariusz Macudziński

pokój 211

tel. 95 7 279 532

e-mail: m.macudzinski@op.pl

Dyżury dla studentów:

II tydzień poniedziałek, godz. 10.00-11.30

 

Opiekun praktyk na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

mgr Joanna Lubimow

pokój 225

tel. 95 7 279 530

e-mail: jlubimow@gmail.com

Dyżury dla studentów:

I tydzień wtorek, godz. 11.45 - 13.15

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA I REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU:

ADMINISTRACJA oraz BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

OBOWIĄZUJĄCE OD R.A. 2018-2019

 

 


TOK POSTĘPOWANIA:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, znajduje we własnym zakresie jednostkę administracji publicznej, instytucję lub przedsiębiorstwo dające gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru podmiotu przyjmującego go na praktykę, student zobowiązany jest do: 

a) pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia o organizację praktyk ze strony internetowej praktyk albo z dziekanatu,

b) wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,

c) wykupienia  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,

d) złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia celem uzyskania zgody wydziałowego opiekuna praktyk na odbycie praktyki u wskazanego organizatora i okazanie dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,

Student, zobowiązany jest dokonać wyżej wymienionych czynności do 30 kwietnia (w związku z zaliczeniem III i V semestru studiów) lub do 20 grudnia (w związku z zaliczeniem II semestru) danego roku akademickiego w celu uzyskania zgody opiekuna na odbycie praktyki we wskazanym miejscu.

Wydziałowy opiekun praktyk informuje studentów ogłoszeniem na stronie internetowej o możliwości odebrania podpisanych porozumień.

KROK 3: Student pobiera w dziekanacie: porozumienie, indywidualne skierowanie oraz STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki. Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów, Regulaminu praktyk, Programu praktyk oraz ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców i ankiety dla pracodawców dotyczącej efektów kształcenia zgodnej z kierunkiem studiów Studenta (wszystkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej Wydziału).

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w instytucji przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej. 

KROK 6: W wyznaczonym terminie (ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału), student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK oraz ANKIETĘ DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCĄ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA i ANKIETĘ EWALUACYJNĄ. 

 


W PRZYPADKU GDY STUDENT CHCE ODBYĆ PRAKTYKĘ W INNEJ FORMIE

KROK 1: Student pobiera ze strony internetowej Wniosek Nr 4, wypełnia go i wraz z odpowiednimi załącznikami dostarcza do 30 kwietnia (w związku z zaliczeniem III i V semestru studiów) lub do 20 grudnia (w związku z zaliczeniem II semestru) danego roku akademickiego do dziekanatu w celu uzyskania zgody wydziałowego opiekuna. 

KROK 2: Po uzyskaniu zgody student pobiera w dziekanacie STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, którą wypełniają student i pracodawca w częściach dla nich przeznaczonych. 

KROK 3: W wyznaczonym przez opiekuna praktyk terminie (ogłoszenie na stronie) student składa do opiekuna praktyk prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK oraz ANKIETĘ DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCĄ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA i ANKIETĘ EWALUACYJNĄ.

 


druki do pobrania:

 

Pobierz plik (Regulamin praktyk studenckich.doc) 1. Regulamin praktyk - profil praktyczny

Pobierz plik (1. Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk - porozumienie.doc) 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk - Porozumienie

Pobierz plik (Załacznik nr 2. Oświadcznie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem studiów.doc) 3. Oświadcznie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem studiów

Pobierz plik (6. Załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk - wniosek o zwolnienie z odbycia praktyki.doc) 4. Wniosek o zwolnienie z odbycia praktyki

Pobierz plik (Załącznik nr 4. Wniosek do Dziekana o odbycie pratkyki w innym terminie.doc) 5. Wniosek o zgodę na odbycie praktyki w innym terminie

Pobierz plik (ANKIETA EWALUACYJNA DLA PRACODAWCÓW.doc) 6. Ankieta ewaluacyjna dla pracodawców

Pobierz plik (7a. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM cykl kształcenia 2017-2020.doc) 7a. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM cykl kształcenia 2017-2020.doc

Pobierz plik (Załącznik nr 8a. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM profil praktyczny.doc) 7b. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM - cykl kształcenia 2018-2021

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA II ST.doc) 8a. Ankieta dla pracodawców - II stopień ADM - cykl kształcenia 2017-2019

Pobierz plik (Załącznik nr 8b. Ankieta dla pracodawców - II stopień ADM profil praktyczny.doc) 8b. Ankieta dla pracodawców - II stopień ADM - cykl kształcenia 2018-2020

Pobierz plik (Załącznik nr 8e. Ankieta dla pracodawców - I stopień BN profil praktyczny.doc) 9. Ankieta dla pracodawców - I stopień BN - profil praktyczny

Pobierz plik (Załącznik nr 8f. Ankieta dla pracodawców - II stopień BN profil praktyczny.doc) 10. Ankieta dla pracodawców - II stopień BN - profil praktyczny

Pobierz plik (PROGRAM 12 TYGODNIOWYCH PRAKTYK I i II ST ADM-.doc) 11. Program praktyk ADMINISTRACJA - profil praktyczny

Pobierz plik (Załącznik nr 6d. Program praktyk BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - profil praktyczny.doc) 12. Program praktyk BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - profil praktyczny

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - Program studiów i ECTS

 

Strona w budowie.

 Oferta edukacyjna na r.a. 2017/2018

 

Studia I stopnia:

Kierunek administracja, profil praktyczny

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administracja europejska
 • administracja gospodarcza i finansowa
 • administracja publiczna
 • administracja służby zdrowia i opieki społecznej

Kierunek bezpieczeństwo narodowe, profil praktyczny

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administrowanie bezpieczeństwem
 • bezpieczeństwo globalne i regionalne
 • bezpieczeństwo militarne - NOWOŚĆ
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • ochrona osób i mienia - NOWOŚĆ
 • zarządzanie kryzysowe w regionie

 

Studia II stopnia:

Kierunek administracja, profil praktyczny 

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administracja finansowa
 • administracja prawno-biznesowa
 • administracja publiczna

Kierunek bezpieczeństwo narodowe, profil praktyczny 

W ramch kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • służby państwowe w systemie bezpieczeństwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi

Lokalizacja

Kontakt

Back to top