O wydziałach

 

Semestr zimowy r.a. 2019/2020

Sesja egzaminacyjna:

31.01.2020

-

13.02.2020

Sesja poprawkowa:

22.02.2020

-

06.03.2020

 

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń do protokołu elektronicznego mija z dniem 30.01.2020r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen po sesji egzaminacyjnej do protokołu elektronicznego mija z dniem 13.02.2020r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń i egzaminów poprawkowych do protokołu elektronicznego mija z dniem 06.03.2020 r.

 

 

Semestr letni r.a. 2019/2020

Sesja egzaminacyjna:

18.06.2020

-

01.07.2020

Sesja poprawkowa:

01.09.2020

 

14.09.2020

 

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń do protokołu elektronicznego mija z dniem 17.06.2020r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen po sesji egzaminacyjnej do protokołu elektronicznego mija z dniem 01.07.2020r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń i egzaminów poprawkowych do protokołu elektronicznego mija z dniem 14.09.2020 r.

 


Harmonogram sesji do pobrania

Ostatnia aktualizacja:  

 

SESJA EGZAMINACYJNA

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

- praktyki studenckie

 

 

Opiekun praktyk na kierunku ADMINISTRACJA

dr Mariusz Macudziński

pokój 211

tel. 95 7 279 532

e-mail: m.macudzinski@op.pl

Dyżury dla studentów: II tydzień wtorek 12.00-13.30

 

 

Opiekun praktyk na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

mgr Joanna Lubimow

pokój 225

tel. 95 7 279 530

e-mail: jlubimow@gmail.com

Dyżury dla studentów: I tydzień wtorek, godz. 11.30-12.15

II wtorek, godz. 8.30-9.15

 

 

 Opiekun praktyk na kierunku KRYMINOLOGIA STOSOWANA

dr Rober Słabuszewski

pokój 225

tel. 95 7 279 530

e-mail: slabuszewski@poczta.onet.pl

Dyżury dla studentów: I tydzień wtorek, godz. 14.00-15.30

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA I REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU:

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, KRYMINOLOGIA STOSOWANA

 

 


TOK POSTĘPOWANIA:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, znajduje we własnym zakresie jednostkę administracji publicznej, instytucję lub przedsiębiorstwo dające gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru podmiotu przyjmującego go na praktykę, student zobowiązany jest do: 

a) pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia o organizację praktyk ze strony internetowej praktyk albo z dziekanatu,

b) wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,

c) wykupienia  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,

d) złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia celem uzyskania zgody wydziałowego opiekuna praktyk na odbycie praktyki u wskazanego organizatora i okazanie dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,

Student, zobowiązany jest dokonać wyżej wymienionych czynności do:

- 30 listopada I semestru (w związku z zaliczeniem I semestru studiów I stopnia na kierunku administracja) lub do 30 kwietnia II oraz IV semestru (w związku z zaliczeniem III semestru studiów I stopnia i III semestru studiów II stopnia na kierunku administracja oraz V semestru studiów I stopnia na kierunku administracja) lub do 20 grudnia I oraz III semestru (w związku z zaliczeniem II semestru studiów I stopnia i II semestru studiów II stopnia oraz IV semestru studiów I stopnia na kierunku administracja)

- 30 kwietnia II semestru oraz IV semestru (w związku z zaliczeniem III semestru studiów I i II stopnia oraz V semestru studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe) lub do 20 grudnia I semestru (w związku z zaliczeniem II semestru studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe) albo

- 30 listopada I semestru (w związku z zaliczeniem I semestru studiów na kierunku kryminologia stosowana) lub do 30 kwietnia II oraz IV semestru (w związku z zaliczeniem III i V semestru studiów na kierunku kryminologia stosowana) lub do 20 grudnia I oraz III semestru (w związku z zaliczeniem II i IV semestru studiów na kierunku kryminologia stosowana)

dotyczy studentów rozpoczynających rok akademicki 1 października albo

- do 20 grudnia II oraz IV semestru (w związku z zaliczeniem III i V semestru studiów na kierunku kryminologia stosowana) - dotyczy studentów rozpoczynających rok akademicki 1 lutego

danego roku akademickiego (tj. przed rozpoczęciem praktyki) w dziekanacie dokumentów, o których mowa w pkt. c i d, celem uzyskania zgody opiekuna na odbycie praktyki we wskazanym miejscu lub uzyskania opinii w sprawie zwolnienia z praktyki.

Wydziałowy opiekun praktyk informuje studentów ogłoszeniem na stronie internetowej o możliwości odebrania podpisanych porozumień.

KROK 3: Student pobiera w dziekanacie: porozumienie, indywidualne skierowanie oraz STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki. Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów, Regulaminu praktyk, Programu praktyk oraz ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców i ankiety dla pracodawców dotyczącej efektów kształcenia zgodnej z kierunkiem studiów Studenta (wszystkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej Wydziału).

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w instytucji przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej. 

KROK 6: W wyznaczonym terminie (ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału), student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK oraz ANKIETĘ DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCĄ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA i ANKIETĘ EWALUACYJNĄ. 

 


W PRZYPADKU GDY STUDENT CHCE ODBYĆ PRAKTYKĘ W INNEJ FORMIE

KROK 1: Student pobiera ze strony internetowej Wniosek Nr 4, wypełnia go i wraz z odpowiednimi załącznikami dostarcza w terminach wskazanych jak wyżej, tj. określonych dla TOKU POSTĘPOWANIA, Krok 2, lit. d, do dziekanatu w celu uzyskania zgody wydziałowego opiekuna. 

KROK 2: Po uzyskaniu zgody student pobiera w dziekanacie STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, którą wypełniają student i pracodawca w częściach dla nich przeznaczonych. 

KROK 3: W wyznaczonym przez opiekuna praktyk terminie (ogłoszenie na stronie) student składa do opiekuna praktyk prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK oraz ANKIETĘ DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCĄ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA i ANKIETĘ EWALUACYJNĄ.

 


druki do pobrania:

 

Pobierz plik (REGULAMIN PRAKTYK 2019.doc) 1. Regulamin praktyk

Pobierz plik (1. Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk - porozumienie.doc) 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk - Porozumienie

Pobierz plik (Załacznik nr 2. Oświadcznie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem studiów.doc) 3. Oświadcznie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem studiów

Pobierz plik (6. Załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk - wniosek o zwolnienie z odbycia praktyki.doc) 4. Wniosek o zwolnienie z odbycia praktyki

Pobierz plik (20. Odbycie praktyki w innym terminie.doc) 5. Wniosek o zgodę na odbycie praktyki w innym terminie

Pobierz plik (ANKIETA EWALUACYJNA DLA PRACODAWCÓW.doc) 6. Ankieta ewaluacyjna dla pracodawców

Pobierz plik (7a. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM cykl kształcenia 2017-2020.doc) 7a. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM cykl kształcenia 2017-2020.doc

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA I ST 2018-2021.doc) 7b. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM - cykl kształcenia 2018-2021

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA I ST 2019-2022.doc) 7c. Ankieta dla pracodawców - I stopień ADM - cykl kształcenia 2019-2022

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA II ST 2018-2021.doc) 8a. Ankieta dla pracodawców - II stopień ADM - cykl kształcenia 2018-2020

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA II ST 2019-2022.doc) 8b. Ankieta dla pracodawców - II stopień ADM - cykl kształcenia 2019-2021

Pobierz plik (Załącznik nr 8e. Ankieta dla pracodawców - I stopień BN profil praktyczny.doc) 9a. Ankieta dla pracodawców - I stopień BN - cykl kształcenia 2017-2020

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA I ST BN 2018-2021.doc) 9b. Ankieta dla pracodawców - I stopień BN - cykl kształcenia 2018-2021

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA I ST BN 2019-2022.doc) 9c. Ankieta dla pracodawców - I stopień BN - cykl kształcenia 2019-2022

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA II ST BN 2018-2021.doc) 10a. Ankieta dla pracodawców - II stopień BN - cykl kształcenia 2018-2020

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA II ST BN 2019-2022.doc) 10b. Ankieta dla pracodawców - II stopień BN - cykl kształcenia 2019-2021

Pobierz plik (ANKIETA DLA PRACODAWCÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA I ST KS 2019-2022.docx) 11. Ankieta dla pracodawców - I stopień KS

Pobierz plik (PROGRAM 12 TYGODNIOWYCH PRAKTYK I ST ADM - rozpoczynający studia 1.10.2017 i 1.10.2018.doc) 12a. Program praktyk I stopnia ADM - rozpoczynający studia 1.10.2017 i 1.10.2018

Pobierz plik (PROGRAM 24 TYGODNIOWYCH PRAKTYK I ST ADM 2019-2022.doc) 12b. Program praktyk I stopień ADM - cykl kształcenia 2019-2022

Pobierz plik (PROGRAM 12 TYGODNIOWYCH PRAKTYK II ST ADM.doc) 12c. Program praktyk II stopień ADM

Pobierz plik (PROGRAM 12 TYGODNIOWYCH PRAKTYK II ST BN 2019-2021.doc) 13. Program praktyk BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - profil praktyczny

Pobierz plik (PROGRAM PRAKTYK I ST KS - cykl kształcenia 2018-2021.docx) 14a. Program praktyk I stopień KS - cykl kształcenia 2018-2021

Pobierz plik (PROGRAM PRAKTYK I ST KS - cykl kształcenia 2019-2022.docx) 14b. Program praktyk I stopień KS - cykl kształcenia 2019-2022

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - Program studiów i ECTS

 

Strona w budowie.

 

Studia I stopnia:

Kierunek administracja, profil praktyczny

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administracja europejska
 • administracja gospodarcza i finansowa
 • administracja publiczna
 • administracja służby zdrowia i opieki społecznej


Kierunek bezpieczeństwo narodowe, profil praktyczny

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administrowanie bezpieczeństwem
 • bezpieczeństwo globalne i regionalne
 • bezpieczeństwo militarne
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • ochrona osób i mienia
 • zarządzanie kryzysowe w regionie


Kierunek kryminologia stosowana, profil praktyczny

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • zwalczanie przestępczości ekonomicznej
 • zwalczanie cyberprzestępczości


 

Studia II stopnia:

Kierunek administracja, profil praktyczny 

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administracja finansowa
 • administracja prawno-biznesowa
 • administracja publiczna

Kierunek bezpieczeństwo narodowe, profil praktyczny  

W ramch kierunku oferowane są następujące specjalności:

 • administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • służby państwowe w systemie bezpieczeństwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi

Lokalizacja

Kontakt

Back to top