O wydziałach

 

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego

prof. nadzw. dr hab. Patrycja Suwaj

pokój 205 budynek nr 7

tel. 95/7279531

e-mail: psuwaj@ajp.edu.pl

 

Członkowie Katedry

dr Jacek Jaśkiewicz

dr Katarzyna Samulska

 

 

 

 

Honorowy patronat:

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżebieta Skorupska–Raczyńska

 

Redakcja

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (redaktor naczelny)

dr Anna Chabasińska (zastępca redaktora naczelnego)

mgr Joanna Lubimow (sekretarz)

 

Rada naukowa

prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM w Poznaniu)

prof. Veysel Dinler (Hitit Universites, Turcja)

dr hab. prof. UG Tadeusz Dmochowski (UG w Gdańsku)

prof. dr hab. Janusz Faryś (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. dr hab. Franciszek Gołembski (WAT w Warszawie)

prof. Cristina Hermida del Llano (Universidad Rey Juan, Hiszpania)

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (WAT w Warszawie)

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

prof. Olegas Prentkovskis (Vilnius Gediminas Technical University, Litwa)

prof. Miruna Tudorascu (Universität Alba Iulia, Rumunia)

prof. dr hab. Wołodymar Welykoczyj (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankiwsku, Ukraina)

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (WAT w Warszawie)

prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

dr hab. prof. WAT Piotr Kwiatkiewicz (WAT w Warszawie)

dr hab. prof. WAT Adam Kołodziejczyk (WAT w Warszawie)

prof. AJP dr hab. Paweł Leszczyński (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr hab. prof. UG Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdańsku)

dr hab. inż. prof. WAT Gabriel Nowacki (WAT w Warszawie)

prof. AJP dr hab. Jerzy Rossa (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr hab. inż. prof. WAT Janusz Rybiński (WAT w Warszawie)

prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Tulejski (UŁ w Łodzi)

dr hab. prof. nadzw. Joachim von Wedel (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

kmdr. dr hab. Jarosław Teska (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. prof. WAT Jerzy Zalewski (WAT w Warszawie)

kmdr. dr hab. Grzegorz Krasnodębski (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. Marek Ilnicki (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Jerzy Stańczyk (WAT w Warszawie)

dr Sylwia Gwoździewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Jacek Jaśkiewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Piotr Lizakowski (Akademia Morska w Gdyni)

dr Petroula M. Mavrikiou (Frederick University, Cypr)

dr Robert Maciejczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Angela M. Romito (University of Bari Aldo Moro, Włochy)

dr Katarzyna Samulska (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Aleksandra Szczerba‑Zawada (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Andrzej Skwarski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Recenzenci nr 1

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

dr hab. inż. Janusz Rybiński, prof. WAT

Korekta językowa: Małgorzata Wolniewicz

Projekt okładki: Jacek Lauda

© Copyright by Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2016

ISSN

 

Adres redakcji:

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. 95 7216061

e-mail: czasopismowaibn@gmail.com

strona internetowa: http://ajp.edu.pl/oferta-wydzialu-waibn.html

Redakcja informuje, że pierwotną wersją czasopisma jest wydanie papierowe.

 

Redaktor Naczelny: dr hab. prof. nadzw.  Bogusław Jagusiak

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Anna Chabasińska

Sekretarz Redakcji: mgr Joanna Lubimow

 

Przesyłanie artykułów i recenzji: czasopismowaibn@gmail.com

Sekretarz Redakcji: jlubimow@gmail.com, 607 56 57 66

Adres korespondencyjny Redakcji:  Studia Administracji i Bezpieczeństwa, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa przygotowana została na podstawie zaleceń zawartych w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Artykułom nadesłanym do publikacji i spełniającym wymogi formalne zawarte w umieszczonych na stronie internetowej czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa informacjach dla autorów zostaje nadany numer identyfikacyjny.

Decyzją Redaktora Naczelnego artykuł zostaje przekazany do recenzji do dwóch recenzentów afiliowanych poza jednostką macierzystą, tj. poza Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, wg modelu double-blind review process, zgodnie, z którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Artykuły wysyłane są do recenzentów drogą mailową. Recenzenci przygotowują recenzję w ciągu 4 tygodni od dnia wysłania artykułu drogą elektroniczną. 

Wszystkie recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, w języku polskim (w przypadku recenzentów krajowych) lub w języku angielskim (w przypadku recenzentów zagranicznych).

Recenzent sporządza opinię na temat artykułu oraz wypełnia formularz recenzencki. W przypadku koniczności uzupełnienia artykułu, naniesienia poprawek wynikających z opinii recenzenta do Autora przesyłany jest arkusz recenzji. Autor ma 1 tydzień na naniesienie poprawek i odesłanie poprawionego artykułu do redakcji.

Recenzent przesyła recenzję drogą mailową na adres czasopismowaibn@gmail.com. Nazwa pliku powinna zawierać numer identyfikacyjny artykułu nadany przez Redakcję (np.recenzja1-2012). Recenzja nie może zawierać podpisu ani żadnych danych pozwalających na identyfikację tożsamości Recenzenta.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym przekazanie artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Ostateczną decyzję o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy recenzji i uwag w nich zawartych oraz końcowej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są jawne.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top