O wydziałach

 

Artykuły publikowane w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa poruszają szeroko rozumianą tematykę z zakresu nauk o administracji i o bezpieczeństwie, przy czym priorytetowo traktowane są publikacje prezentujące wyniki badań lub odnoszące się do aktualnych problemów naukowy. Pieczę merytoryczną nad Kwartalnikiem sprawuje Rada Naukowa.

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

-        objętość artykułu nie może być mniejsza niż 20 000 znaków (bez spacji),

-        artykuł powinien zostać wysłany w dwóch plikach:

1. dokument główny przygotowany na wzorcu artykułu zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych wskazówkach wydawniczych, zawierający:

-        imię (imiona) i nazwisko autora (autorów), afiliacja,

-        tytuł w języku polskim i angielskim,

-        streszczenie (max. 1000 znaków) w języku polskim i angielskim,

-        słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

-        treść artykułu w języku polskim lub angielskim,

-        podpisy pod rysunkami/tabelami w języku polskim lub angielskim,

-        bibliografię,

2. informacje o autorze (autorach) 

-        imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),

-        aktualne miejsce pracy,

-        zajmowane stanowisko,

-        narodowość,

-        krótka notka biograficzna z zaznaczeniem obszaru zainteresowań naukowych,

-        adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

 

Aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i edytorom przygotowany został wzorzec artykułu, z którego należy skorzystać podczas pisaniu artykułu. Zawiera on przykładowo podane treści w wymaganym układzie edytorskim. W odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania.

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów o przesyłanie artykułów bezpośrednio na adres: czasopismowaibn@gmail.com

W celu zapewnienia przejrzystości i jawności przesyłanych przez Państwa danych prosimy Autorów o podpisanie oraz odesłanie na adres korespondencyjny Redakcji oświadczenia, które zawiera m.in. deklarację zgody na nieodpłatną publikację pełnych artykułów (na stronie internetowej) w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa oraz w bazach artykułów naukowych, z którymi współpracuje Redakcja.
Przesłanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym publikacji artykułu w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa

 

Załączniki do pobrania:

Pobierz ten plik (wymogi edytorskie.doc) wymogi edytorskie.doc

Pobierz ten plik (Wzorzec artykułu-1.doc) wzorzec artykułu

Pobierz plik (Oświadczenie autora.doc) Oświadczenie autora.doc

 

Skład Koła naukowego:

Prezes – Szymon Parchimowicz

W-ce Prezes – Karolina Terlińska

Sekretarz – Nikola Wojciechowska

Skarbnik – Agata Bielawska

 

         Studenckie Koło Nauk Prawnych < K – Lex> zostało wpisane do rejestru studenckich kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  grudniu 2005 r. Studenci zrzeszeni w Kole byli m.in. organizatorami w 2006r. debaty na temat uprawnień Policji w państwie demokratycznym, z udziałem m.in. reprezentantów Prokuratury oraz uczniów gorzowskich szkół średnich. W 2009 r., w związku z uruchomieniem studiów 1 stopnia na kierunku < Bezpieczeństwo Narodowe>, Koło rozszerzyło swój profil działalności, co znalazło wyraz w zatwierdzonej przez Rektora PWSZ zmianie nazwy na – Studenckie Koło Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Narodowego. W nowej formule, w 2010r. studenci zorganizowali m. in. konkurs wiedzy o Konstytucji RP dla uczniów szkół średnich, a także 10 grudnia 2010r. w Światowym Dniu Praw Człowieka organizowali zbieranie podpisów  o uwolnienie więźniów sumienia w wybranych państwach, m. in. w sprawie pani Aung San Suu Kyi z Birmy ( Myanma), przywódczyni opozycyjnej, zdelegalizowanej przez reżim wojskowy Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), przebywającej do 2012r. w areszcie domowym. Członkowie Koła w tym samym roku byli także obserwatorami na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym RP w Warszawie. W roku 2011 Koło było organizatorem spotkania z żołnierzami jednej z kolejnych zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji ISAF (pod egidą Sojuszu Północnoatlantyckiego) w Islamskiej Republice Afganistanu. Odbyli także wyjazd studyjny do Wędrzyna, zapoznając się z aktualnym przeznaczeniem szkoleniowym terenów poligonowych oraz informacją o skutkach pobytu do 1992r. armii radzieckiej/ rosyjskiej. W 2013r. studenci zrzeszeni w Kole pomagali w zorganizowaniu I Forum Administracji, a w jego ramach cyklu prezentacji poświęconych prawom człowieka, w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Praw Wolności z 1950r. W 2014r. Koło było organizatorem seminarium dotyczącego funkcjonowania w praktyce regulacji zawartych w Ustawie o ochronie praw zwierząt w 1997r., z udziałem osób z terenu miasta Gorzowa Wlkp. zajmujących się tą tematyką. W marcu 2015r. studenci zorganizowali seminarium dotyczące wolności religijnej w Polsce i na świecie, a w kwietniu 2015r. partycypowali w studenckiej części ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom bezpieczeństwa, organizowanej przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni – w charakterze referentów. Niezależnie od powyżej opisanych inicjatyw, - aspektem o istotnej doniosłości w funkcjonowaniu Koła, jest działalność samokształceniowa należących do niego studentek oraz studentów.

         Od 3 listopada 2015r. prezesem SKNP i BN jest Szymon Parchimowicz, wiceprezesem – Karolina Terlińska, sekretarzem – Nikola Wojciechowska, a skarbnikiem – Agata Bielawska.

         Od początku działalności Koła jego opiekunem jest dr hab., prof. nadzw.  Paweł Adrian Leszczyński, kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo – Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni.

                                               Opracował: Paweł A. Leszczyński          

Materiały dydaktyczne dla Studentów dostępne są po zalogowaniu do systemu E-HMS: ehms.ajp.edu.pl 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top