O wydziałach

 

Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa przygotowana została na podstawie zaleceń zawartych w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Artykułom nadesłanym do publikacji i spełniającym wymogi formalne zawarte w umieszczonych na stronie internetowej czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa informacjach dla autorów zostaje nadany numer identyfikacyjny.

Decyzją Redaktora Naczelnego artykuł zostaje przekazany do recenzji do dwóch recenzentów afiliowanych poza jednostką macierzystą, tj. poza Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, wg modelu double-blind review process, zgodnie, z którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Artykuły wysyłane są do recenzentów drogą mailową. Recenzenci przygotowują recenzję w ciągu 4 tygodni od dnia wysłania artykułu drogą elektroniczną. 

Wszystkie recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, w języku polskim (w przypadku recenzentów krajowych) lub w języku angielskim (w przypadku recenzentów zagranicznych).

Recenzent sporządza opinię na temat artykułu oraz wypełnia formularz recenzencki. W przypadku koniczności uzupełnienia artykułu, naniesienia poprawek wynikających z opinii recenzenta do Autora przesyłany jest arkusz recenzji. Autor ma 1 tydzień na naniesienie poprawek i odesłanie poprawionego artykułu do redakcji.

Recenzent przesyła recenzję drogą mailową na adres czasopismowaibn@gmail.com. Nazwa pliku powinna zawierać numer identyfikacyjny artykułu nadany przez Redakcję (np.recenzja1-2012). Recenzja nie może zawierać podpisu ani żadnych danych pozwalających na identyfikację tożsamości Recenzenta.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym przekazanie artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Ostateczną decyzję o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy recenzji i uwag w nich zawartych oraz końcowej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są jawne.

 

Artykuły publikowane w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa poruszają szeroko rozumianą tematykę z zakresu nauk o administracji i o bezpieczeństwie, przy czym priorytetowo traktowane są publikacje prezentujące wyniki badań lub odnoszące się do aktualnych problemów naukowy. Pieczę merytoryczną nad Kwartalnikiem sprawuje Rada Naukowa.

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

-        objętość artykułu nie może być mniejsza niż 20 000 znaków (bez spacji),

-        artykuł powinien zostać wysłany w dwóch plikach:

1. dokument główny przygotowany na wzorcu artykułu zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych wskazówkach wydawniczych, zawierający:

-        imię (imiona) i nazwisko autora (autorów), afiliacja,

-        tytuł w języku polskim i angielskim,

-        streszczenie (max. 1000 znaków) w języku polskim i angielskim,

-        słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

-        treść artykułu w języku polskim lub angielskim,

-        podpisy pod rysunkami/tabelami w języku polskim lub angielskim,

-        bibliografię,

2. informacje o autorze (autorach) 

-        imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),

-        aktualne miejsce pracy,

-        zajmowane stanowisko,

-        narodowość,

-        krótka notka biograficzna z zaznaczeniem obszaru zainteresowań naukowych,

-        adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

 

Aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i edytorom przygotowany został wzorzec artykułu, z którego należy skorzystać podczas pisaniu artykułu. Zawiera on przykładowo podane treści w wymaganym układzie edytorskim. W odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania.

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów o przesyłanie artykułów bezpośrednio na adres: czasopismowaibn@gmail.com

W celu zapewnienia przejrzystości i jawności przesyłanych przez Państwa danych prosimy Autorów o podpisanie oraz odesłanie na adres korespondencyjny Redakcji oświadczenia, które zawiera m.in. deklarację zgody na nieodpłatną publikację pełnych artykułów (na stronie internetowej) w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa oraz w bazach artykułów naukowych, z którymi współpracuje Redakcja.
Przesłanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym publikacji artykułu w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa

 

Załączniki do pobrania:

Pobierz ten plik (wymogi edytorskie.doc) wymogi edytorskie.doc

Pobierz ten plik (Wzorzec artykułu-1.doc) wzorzec artykułu

Pobierz plik (Oświadczenie autora.doc) Oświadczenie autora.doc

 

Skład Koła naukowego:

Prezes – Szymon Parchimowicz

W-ce Prezes – Karolina Terlińska

Sekretarz – Nikola Wojciechowska

Skarbnik – Agata Bielawska

 

         Studenckie Koło Nauk Prawnych < K – Lex> zostało wpisane do rejestru studenckich kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  grudniu 2005 r. Studenci zrzeszeni w Kole byli m.in. organizatorami w 2006r. debaty na temat uprawnień Policji w państwie demokratycznym, z udziałem m.in. reprezentantów Prokuratury oraz uczniów gorzowskich szkół średnich. W 2009 r., w związku z uruchomieniem studiów 1 stopnia na kierunku < Bezpieczeństwo Narodowe>, Koło rozszerzyło swój profil działalności, co znalazło wyraz w zatwierdzonej przez Rektora PWSZ zmianie nazwy na – Studenckie Koło Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Narodowego. W nowej formule, w 2010r. studenci zorganizowali m. in. konkurs wiedzy o Konstytucji RP dla uczniów szkół średnich, a także 10 grudnia 2010r. w Światowym Dniu Praw Człowieka organizowali zbieranie podpisów  o uwolnienie więźniów sumienia w wybranych państwach, m. in. w sprawie pani Aung San Suu Kyi z Birmy ( Myanma), przywódczyni opozycyjnej, zdelegalizowanej przez reżim wojskowy Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), przebywającej do 2012r. w areszcie domowym. Członkowie Koła w tym samym roku byli także obserwatorami na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym RP w Warszawie. W roku 2011 Koło było organizatorem spotkania z żołnierzami jednej z kolejnych zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji ISAF (pod egidą Sojuszu Północnoatlantyckiego) w Islamskiej Republice Afganistanu. Odbyli także wyjazd studyjny do Wędrzyna, zapoznając się z aktualnym przeznaczeniem szkoleniowym terenów poligonowych oraz informacją o skutkach pobytu do 1992r. armii radzieckiej/ rosyjskiej. W 2013r. studenci zrzeszeni w Kole pomagali w zorganizowaniu I Forum Administracji, a w jego ramach cyklu prezentacji poświęconych prawom człowieka, w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Praw Wolności z 1950r. W 2014r. Koło było organizatorem seminarium dotyczącego funkcjonowania w praktyce regulacji zawartych w Ustawie o ochronie praw zwierząt w 1997r., z udziałem osób z terenu miasta Gorzowa Wlkp. zajmujących się tą tematyką. W marcu 2015r. studenci zorganizowali seminarium dotyczące wolności religijnej w Polsce i na świecie, a w kwietniu 2015r. partycypowali w studenckiej części ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom bezpieczeństwa, organizowanej przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni – w charakterze referentów. Niezależnie od powyżej opisanych inicjatyw, - aspektem o istotnej doniosłości w funkcjonowaniu Koła, jest działalność samokształceniowa należących do niego studentek oraz studentów.

         Od 3 listopada 2015r. prezesem SKNP i BN jest Szymon Parchimowicz, wiceprezesem – Karolina Terlińska, sekretarzem – Nikola Wojciechowska, a skarbnikiem – Agata Bielawska.

         Od początku działalności Koła jego opiekunem jest dr hab., prof. nadzw.  Paweł Adrian Leszczyński, kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo – Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni.

                                               Opracował: Paweł A. Leszczyński          

Lokalizacja

Kontakt

Back to top