Wydział Humanistyczny - aktualności

loading...
loading...
loading...

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY 

rok akademicki 2017/2018

 

 

 

 Harmonogram obron oraz składy komisji:

Pobierz plik (obrony 2017-2018.docx) obrony 2017-2018.docx

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr  120/0101/2013 z 19 listopada 2013r. w sprawie składania i poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym.

 

     W związku z tym proszę o składanie prac dyplomowych zatwierdzonych przez promotora do 30 maja 2017 roku w Sekretariacie Wydziału Humanistycznego (pokój 107) w godz. 9.00-14.00.

 

 

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

§ 1

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb:

1) weryfikacji prac dyplomowych w Uczelni pod względem ich samodzielności, przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego,

2) dopuszczania prac dyplomowych do obrony lub ich odrzucenia na podstawie wyników weryfikacji.

2. Niniejsza procedura określa sankcje stosowane wobec studentów, którzy dopuścili się lub próbowali dopuść się plagiatu, bądź których praca została uznana za niesamodzielną.

3. Celem procedury jest zweryfikowanie, czy praca dyplomowa dopuszczona do obrony została napisana samodzielnie przez studenta, jak również przeciwdziałanie naruszeniu praw autorskich oraz nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzych praw z zakresu własności intelektualnej. Procedura służy zarówno ochronie dorobku naukowego naukowców, jak i studentów.

4. Procedurze podlegają wszystkie składane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zwanej dalej Uczelnią, w wersji elektronicznej prace dyplomowe zapisane na płycie CD lub DVD, zgodnie z Instrukcją przygotowania płyty CD lub DVD, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 2

1. Sprawdzanie pracy w systemie antyplagiatowym polega na identyfikacji i wskazaniu w jej treści zapożyczeń z innych tekstów. Praca porównywana jest z tekstami literatury oraz czasopism znajdującymi się w bazie systemu, a także pracami naukowymi powstałymi w Uczelni oraz na innych uczelniach publicznych i prywatnych oraz z zasobami internetu.

2. System antyplagiatowy stosowany w Uczelni obsługują koordynatorzy ds. systemu plagiat wyznaczeni przez właściwego Dziekana Wydziału, zwani dalej operatorami systemu.

3. Do obowiązków operatorów systemu należy m.in.:

1) wprowadzanie złożonych przez studentów elektronicznych egzemplarzy prac dyplomowych znajdujących się na płycie CD lub DVD do systemu,

2) wstępna analiza i wydruk raportów podobieństwa wygenerowanych przez system,

 

3) przygotowanie protokołu operatora systemu w zakresie oceny samodzielności pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

4. Za zakładanie kont i szkolenia nowych operatorów systemu odpowiada administrator systemu antyplagiatowego.

5. Administrator i operatorzy systemu antyplagiatowego pisemnie zobowiązują się do zachowania tajemnicy służbowej.

 

§ 3

1. Niezwłocznie po złożeniu przez studenta elektronicznego egzemplarza pracy dyplomowej zapisanego na płycie CD lub DVD, operator systemu wprowadza pracę do systemu antyplagiatowego.

2. Dla każdej wprowadzonej do systemu pracy dyplomowej, system generuje raport podobieństwa zawierający wyliczone współczynniki podobieństwa danej pracy dyplomowej oraz informacje dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system antyplagiatowy, jako identyczne z tekstami z bazy danych i internetu.

3. Praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony, jeżeli:

1) współczynnik podobieństwa 1 kształtuje się w przedziale od 0% do 50%;

2) współczynnik podobieństwa 2 kształtuje się w przedziale od 0% do 10% (dla limitu dwudziestu pięciu słów);

3) system nie wykrył w pracy dyplomowej fragmentów tekstu dłuższych niż pięćdziesiąt słów jako identycznych z innymi tekstami znajdującymi się w bazie systemu i Internecie;

4) promotor – po przeanalizowaniu pracy – uznał ją za samodzielną, mimo przekroczenia współczynników, podpisując w tym przedmiocie stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 operator systemu dodaje pracę dyplomową do bazy danych systemu antyplagiatowego oraz do elektronicznego zbioru prac Uczelni, a następnie drukuje skróconą wersję raportu podobieństwa. Wersję tę dołącza się do akt osobowych studenta.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 raport podobieństwa dotyczący pracy dyplomowej studenta, która została pozytywnie zweryfikowana w systemie antyplagiatowym może zostać udostępniony promotorowi na jego wniosek.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej w toku procedury antyplagiatowej decyzję co do dalszego postępowania podejmuje promotor, jeżeli:

1) współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%;

2) współczynnik podobieństwa 2 przekracza 10%;

3) system wykrył w pracy dyplomowej fragmenty tekstu dłuższe niż pięćdziesiąt słów jako identyczne z innymi tekstami znajdującymi się w bazie systemu i Internecie;

4) system wykrył w pracy dyplomowej zabiegi edytorskie, polegające na intencjonalnych zniekształceniach tekstu, zmierzających do niewłaściwej identyfikacji przez system (np.: używanie czcionek z różnych alfabetów).

7. W przypadkach określonych w ust. 6 operator systemu przygotowuje pełną wersję raportu podobieństwa, wykazującą wykryte przez system antyplagiatowy potencjalnie nieuprawnione zapożyczenia. Wersję tę przedkłada się promotorowi pracy do analizy.

8. W przypadkach określonych w ust. 6, o wynikach negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy informuje się również studenta – autora pracy.

9. W przypadkach określonych w ust. 6 ocena, czy praca budzi podejrzenie co do tego, że zawiera nieuprawnione i niedopuszczalne zapożyczenia, dokonana zostaje w oparciu o raport podobieństwa przez promotora pracy dyplomowej. Ocena ta musi być dokonana w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, począwszy od dnia otrzymania raportu podobieństwa.

10. W przypadkach określonych w ust. 6, praca dyplomowa studenta, w której stwierdzono w toku procedury antyplagiatowej nieuprawnione zapożyczenia, może zostać dopuszczona do obrony tylko i wyłącznie w przypadku określonym w ust. 3 pkt 4.

11. Ponadto promotor pracy, po jej przeanalizowaniu, może uznać, iż co do stwierdzonych zapożyczeń nie zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu, jednakże są one tak znaczne, iż praca w tym kształcie nie może zostać skierowana do dalszych etapów związanych z nadaniem tytułu zawodowego. W związku z tym, promotor może zdecydować o konieczności poprawienia pracy i ponownym poddaniu jej weryfikacji przez system antyplagiatowy, albo zawiadomić Rektora Uczelni o konieczności wszczęcia wobec studenta postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

12. Koszt powtórnego sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy, określony przez Rektora, ponosi student.

13. Do ponownej wersyfikacji, stosuje się zasady określone w § 3 niniejszej Procedury Antyplagiatowej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (załącznik nr 5 - PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA.pdf) załącznik nr 5 - PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top