Certyfikaty można uzyskać po zdaniu egzaminu sprawdzającego cztery sprawności językowe:

  • słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Egzamin składa się z dwóch części:  pisemnej i ustnej. Część pisemna to zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz wykazanie się umiejętnością pisania tekstów właściwych dla danego poziomu zaawansowania językowego. Część ustna to rozmowa w j. obcym przed dwoma egzaminatorami posiadającymi licencje egzaminatorów TELC.

Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem, część ustną oceniają egzaminatorzy obecni na egzaminie.


Oferowane egzaminy są odpłatne. Ich koszt zależy od liczby osób przystępujących do danego egzaminu oraz wybranego poziomu biegłości językowej i wyniesie ok. 500-650 PLN. Ostateczna kwota zostanie ustalona po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty  (szczegółowe informacje otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia).

Wykładowcy prowadzący lektoraty języków obcych oferują pomoc w zakresie omówienia formy i wymagań egzaminu w poszczególnych jego częściach.
 
Osoby zamierzające przystąpić do wybranego egzaminu w późniejszym terminie informujemy, iż kolejna sesja egzaminacyjna zostanie otwarta zgodnie z potrzebami, po skompletowaniu kolejnej grupy zainteresowanych osób.

Wykładowcy prowadzący lektoraty języków obcych przyjmują również zgłoszenia na realizację kursów językowych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, pragnących nauczyć się języka obcego od podstaw lub utrwalić zdobyte umiejętności, jak i do firm i instytucji.

Więcej informacji dotyczących egzaminów TELC można znaleźć na oficjalnej stronie TELC www.telc.net

PK

Lokalizacja

Kontakt

Back to top