Dnia 17 maja br. w odbędzie się VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wolność – niepodległość. Motywy-Idee-Ideologie.

Miejsce konferencji : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Konferencja objęta  jest patronatem honorowym przez : JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, oraz Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  prof. UAM dr hab. Andrzeja Gulczyńskiego.

W dniu 10 marca br. w Bibliotece Głównej AJP odbył się Ogólnopolski Turniej Brydżowy pn." 56. Lodowy Kryształ Warty - VI Memoriał Mirosława Soroki", który wpisany jest w Jednolity Kalendarz Sportowy Polskiego Związku Brydża Sportowego.

W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w perspektywie pedagogicznej” poświęcona szeroko rozumianej problematyce zagadnień obejmujących edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę.

            Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego, a tematem tegorocznych obrady były determinanty  zdrowia dzieci i młodzieży.

            Do wystąpień zakwalifikowano 21 referatów z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,  Akademia im. Jakuba Z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

            Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof.nadzw. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz, Dziekan Wydziału Humanistycznego wraz z prof. nadzw. AJP dr hab. Beatą Orłowską, Kierownikiem Katedry Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego.

             W sesji plenarnej wysłuchano wystąpień prof. nadzw.US  dr hab. Danuty Umiastowskiej „ Przygotowanie dziecka do całożyciowej aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia”, prof. nadzw. UZ dr hab. Lidii Kataryńczuk - Mania  na temat „ Muzyka a zdrowie z perspektywy pedagogicznej”, dr Joanny Ratajczak z Uniwersytetu Szczecińskiego „Rola rodziców dziecka z nadmierną masą ciała w przygotowaniu do zmiany postawy wobec aktywności ruchowej”, a także dra Krzysztofa Prętkiego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z referatem „ Problematyka zdrowia dzieci i młodzieży na łamach czasopisma Opieka nad dzieckiem w okresie Drugiej Rzeczpospolitej”.

            Różnorodność tematów wystąpień sesji plenarnej wprowadziły słuchaczy w zagadnienia prezentowane w części drugiej konferencji, której obrady prowadzone były w czterech równoległych sekcjach. Po raz drugi mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień studentów, którzy reprezentowali Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski i  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszą uczelnię reprezentował student II roku pedagogiki Ariel Krokosz (współautorką referatu była studentka Magdalena Jastrzębska).

             Po raz pierwszy konferencji towarzyszyły warsztaty przeprowadzone przez prof.dr hab. Joannę Kruk-Lasocką i mgr Annę Suchon z udziałem zaproszonych gości, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Gorzowa Wielkopolskiego i studentów naszej uczelni. Warsztaty nt. „Jak możemy zmienić baumanowski supermarket na farmer`s market?” pokazały naszym studentom i uczestnikom konferencji możliwości pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

            Podsumowania i oficjalnego zakończenia konferencji dokonała prof. nadzw.AJP dr hab. Beata Orłowska , Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji, zapraszając uczestników na kolejną, piątą edycję za dwa lata.
                                                                                        

                                                                                                                       Dr Danuta Godlewska

                                                                                                           St. II r.pedagogiki Martyna Ulatowska    

 

Lubuskie Wawrzyny 2017 – zaproszenie do konkursu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 24. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 13. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 5. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.

Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2017 roku przyjmuje główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 stycznia 2018 r. Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze.

Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Partnerem organizacyjnym Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Domagałą (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), tel. 68 45 32 619, e-mail: m.domagala@wimbp.zgora.pl; dr. Pawłem Kaliszem (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego), tel. 68 45 32 606, e-mail: plief@vp.pl; bądź z dr. Robertem Rudiakiem (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego), tel. 68 45 32 632, e-mail: r.rudiak@wimbp.zgora.pl.

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami, bądź przesłanie jej drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem.

Szczegółowe zasady konkursu zostały zamieszczone w regulaminach Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wawrzyny.norwid.net.pl.

Szanowni Państwo,

 

Galeria "Punkty widzenia" ma zaszczyt zaprosić na wystawę malarstwa Aleksandry Kurzawy - Puentarium.

Wystawa odbędzie się 8 grudnia o godz. 18.00 w Bibliotece Głównej AJP przy ul. Fryderyka Chopina 52. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy na Wigilię studencką, która odbędzie się 19 grudnia o godz. 15.30 w budynku Uczelni przy ul. Teatralnej 25.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza KONKURS w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”, który  odbył się w dniach 20-22 października 2017 r.

Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu pracy, wykonanej dowolną techniką (np. film, zdjęcie, praca plastyczna), będącej relacją z Weekendowego Szlaku Naukowego (20-22.10.2017 r.) lub prezentującej partnerów akcji/ich działalność, w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) w zakresie wsparcia nauki, badań i rozwoju.

Mapę partnerów oraz atrakcji w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”

Przystąpienie do Konkursu osób pełnoletnich następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu (w formie elektronicznej dopuszczony jest skan dokumentu).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie – jedną pracę.

Praca, stanowiąca relację z Weekendowego Szlaku Naukowego lub prezentująca partnerów akcji, lub ich działalność, powinna zawierać hasło: Weekendowy Szlak Naukowy II (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji/projektu/działania, którego dotyczy praca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  1. dostarczenie / udostępnienie pracy i zgłoszenia, zgodnie z wymogami Regulaminu;
  2. minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600×1200 pixeli, rozmiar przesłanego zdjęcia, czy filmu nie może przekroczyć 5 MB;
  3. maksymalna wielkość pracy plastycznej – format A 3;
  4. dostarczenie / wysłanie pracy (w przypadku zdjęcia/filmu – zapisane w formacie JPG lub TIF/MP4, na płycie CD lub DVD) oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

z dopiskiem:

Weekendowy Szlak Naukowy II

zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 31.10.2017 r.

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda 1 – Kamera sportowa GoPro 5 Session
  2. nagroda 2 – Kamera sportowa GoPro Session
  3. nagroda 3 – Kamera sportowa GoPro Session
  4. wyróżnienia – gadżety promocyjne RPO-L2020
  5. Więcej informacji:

http://lrpo.home.pl/droga_nauki/index.php/przykladowa-strona/

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top